HỒNG KÔNG - DISNEYLAND

Thời gian: 3 NGÀY / 2 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – TỰ DO KHÁM PHÁ

Thời gian: 4 NGÀY / 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – TỰ DO KHÁM PHÁ

Thời gian: 5 NGÀY / 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – THÂM QUYẾN (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-23 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-22 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN (3 ĐÊM HK + 1 ĐÊM TQ)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-22 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – THÂM QUYẾN (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-23 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – THÂM QUYẾN (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-23 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – THÂM QUYẾN (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-23 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-22 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN (3 ĐÊM HK + 1 ĐÊM TQ)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-29 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – THÂM QUYẾN (5 NGÀY 4 ĐÊM)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-23 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – MA CAO – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-22 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN (3 ĐÊM HK + 1 ĐÊM TQ)

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-30 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-22 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-27 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-12-28 | Liên hệ

HỒNG KÔNG – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY

2018-11-27 | Liên hệ